Medierea nu poate fi utilizata in solutionarea litigiilor izvorate din activitatea administratiei publice centrale si locale, indiferent ca este vorba de raporturi care se stabilesc intre autoritatile publice, ori raporturi intre acestea si persoane fizice si juridice. Aceasta este concluzia Curtii de Conturi urmare adresei nr. 138894/19.08.2016 inaintate de Consiliul de Mediere.

Astfel, in luna august, la initiativa Consiliului de Mediere -  Corpul Profesional al Mediatorilor din Bucuresti, Curtea de Conturi a raspuns la mai multe intrebari referitoare la medierea disputelor ce se nasc in activitatea autoritatilor publice locale sau centrale.

In acest sens, Curtea de Conturi a facut urmatoarele precizari:

a) administratia publica, in calitatea sa de componenta a puterii executive, isi desrasoara activitatea in regim de putere publica. Aceasta sintagma evoca prerogativele speciale cu care este investita si, prin intermediul carora, reuseste sa impuna interesul general in fata interesului particular.

b) litigiile rezultate din activitatea administratiei sunt, in cea mai mare parte, litigii de contencios administrativ, in contextul in care art.126 alin.( 6) din Constitutia Romaniei, republicata ?i Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, garanteaza controlul de legalitate exercitat asupra actelor administrative ale autoritatilor publice de catre instantele de contencios administrativ.

c) Procedura de solutionare a acestor litigii este reglementata prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, lege organica, si aceasta exclude, in opinia noastra, procedura medierii, instituind procedura administrativa prealabila, ca modalitate de solufionare amiabila a litigiilor generate de actele administrative care emana de la autoritafile publice.

d) Activitatea administratiei publice este supusa mai multor forme de control, intre care se regaseste si controlul exercitat de Curtea de Conturi asupra legalitatii utilizarii fondurilor publice. In urma exercitarii acestui control pot rezulta litigii a caror solutionare cade sub incidenta aceleiasi Legi a contenciosului administrativ nr.554/2004.

Masurile dispose de Curtea de Conturi sunt obligatorii si vizeaza, ca regula, recuperarea banului public cheltuit ilegal, iar acestea nu pot face obiectul negocierii prin procedura medierii sau printr-o alta procedura.

4. Cu privire la alte categorii de litigii care pot rezulta din activitatea administrafiei publice, respectiv, litigii care privesc punerea in aplicare a legilor proprietafii, apreciem ca nici in aceste tipuri de litigii nu poate fi utilizata procedura medierii, in contextul in care este vorba despre bunuri care se afla in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ­teritoriale. Acestea nu pot face obiectul negocierii, ca metoda amiabila specifica procedurii medierii, in conditii de neutralitate, impartialitate,  confidenfialitate si avdnd liberul consimtamdnt al partilor, astfel cum prevede art. 1 alin.(1) din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Curtea de Conturi a mai precizat si faptul ca procedura de mediere nu este aplicabila nici in ceea ce priveste litigiile generate de activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, care intra in competenta de verificare a Cutii de Conturi, potrivit art. 23 din Legea nr.94/1992, republicata.

Totodata, se mentioneaza ca regimul uridic al litigiilor cu personalul din administratia publica este reglementat prin legi organice, respectiv Legea nr.188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, care califica aceste litigii ca fiind de contencios administrativ, precum si Codul muncii si Legea dialogului social, in privinta personalului contractual.

In concluzie, in sfera autoritatilor publice, medierea nu poate fi utilizata in solutionarea litigiilor izvorate din activitatea administratiei publice centrale si locale, indiferent ca este vorba de raporturi care se stabilesc intre autoritatile publice, ori raporturi intre acestea si persoane fizice si juridice. 

Sursa: cmediere.ro

Descarca raspunsul comunicat de Curtea de Conturi

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top